นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

Published by hybridart on

นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก
ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 25 ธันวาตม 2561 ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต


– เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชม และศึกษาหาความรู้จากงานศิลปกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ซึ่งปรับพื้นที่การแสดงหุ่นกระบอกแต่เดิมให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ โดยจัดแสดงภาพเขียน หุ่นกระบอก ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ หมุนเวียนกันไปทุกๆ ๔ เดือน

– นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก เริ่มวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ – วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

– เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. (หากมีกำหนดหยุดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต)

ค่าธรรมเนียมเข้าชม
– ประชาชนทั่วไป ท่านละ ๑๐๐ บาท
– นักเรียน นิสิตนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจำตัว ท่านละ ๕๐ บาท
– สถาบันการศึกษาขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาโทรศัพท์ติดต่อ และส่งหนังสือขออนุญาตเข้าชมล่วงหน้า ๗ วัน มายังมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต โทร. ๐๒-๓๙๒-๔๔๕, ๐๘๗-๓๓๒-๔๕๖๗ (เฉพาะรอบ ๑๐:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.)
– เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ: เนื่องจากพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียนนี้ปรับปรุงจากสถานที่ฝึกซ้อมหุ่นกระบอก ภายในบ้านศิลปิน ดังนั้นความจุพื้นที่ภายในโถงแสดงนิทรรศการสามารถรองรับผู้เข้าชมจำนวนจำกัด มูลนิธิฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้ชมทยอยเข้าชมตามความเหมาะสมของสถานที่)

             “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar