นิทรรศการ “First Draft แรกร่างเพื่อสร้างสรรค์”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “แรกร่างเพื่อสร้างสรรค์”

First Draft 

นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปี 1 และ หลักสูตรปริญญาโท ชั้นปี 1
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 26 ตุลาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

นิทรรศการจัดแสดงผลงานการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนถึงกระบวนการสร้างสรรค์งานตั้งแต่ขั้นตอนการคิด การค้นคว้าข้อมูล การศึกษาทฤษฎีทางเรขศิลป์ ตลอดจนการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ และการประยุกต์ไอเดียให้เข้ากับกระแสสังคมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนกลั่นกรองออกมาเป็นแนวความคิดหรือคอนเซ็ปต์งานก่อนจะถ่ายทอดออกมาผ่านงานเรขศิลป์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ตัวตนของนิสิตแต่ละคน นิทรรศการนี้จึงเปรียบเสมือนการเดินทางของแบบร่างครั้งแรกที่พัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานออกแบบ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคุณค่าของงานที่มากกว่าความงดงามทางสุนทรียศาสตร์แต่ยังคำนึงถึงการออกแบบเพื่อตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน

โดยผลงานแต่ละชิ้นออกแบบในลักษณะ Creative & Conceptual Art ที่นำทฤษฎีการออกแบบทางเรขศิลป์สองมิติและเรขศิลป์สามมิติ พร้อมกับเชื่อมโยงแนวคิดของศิลปะในยุคสมัยต่างๆ แล้วจึงพัฒนาออกมาเป็นผลงานเรขศิลป์บนสื่อโปสเตอร์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ที่ช่วยสร้างความดึงดูดและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการออกแบบได้

ผลงานทั้งหมดออกแบบโดยเหล่านิสิต หลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปี 1 และหลักสูตรปริญญาโท ชั้นปี 1 สาขาเรขศิลป์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่เส้นทางสายนักออกแบบเป็นครั้งแรก ตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมา นิสิตได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ความรู้ตั้งแต่ทฤษฎีการออกแบบเรขศิลป์ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จากขั้นพื้นฐานและขั้นสูงตามลำดับหลักสูตรการศึกษา แล้วจึงพัฒนาความรู้ทั้งหมดมาสู่ผลงานออกแบบที่จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ