นิทรรศการ “ครุ ศิลปะไทย”

Published by hybridart on

 นิทรรศการ
“ครุ ศิลปะไทย”

 ผลงานโดย
นิสิตทุนโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดแสดงระหว่างวันที่  6 – 23 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00น.
ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum


     ศิลปะไทย เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชาติ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้มีความเจริญงอกงาม สาขาวิชาศิลปศึกษาจึงให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะไทยแก่นิสิต รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสอนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ “ครุ ศิลปะไทย” เป็นการสะท้อนศักยภาพของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยหลากหลายประเภท การเป็นนักวิชาและการเป็นครูที่จะถ่ายทอดทักษะความรู้แก่เยาวชนของชาติสืบไป

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 
เวลา 9.00 – 16.30น.

ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

               

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar