นิทรรศการ “นิทานธรรม”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “นิทานธรรม” 

โดย นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส (Niroj Jarungjitvittawat)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.
ณ YuYuan Art & Antique

แนวความคิดผลงาน ชุด นิทานธรรม
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยแนวไทย ชุด นิทานธรรม เป็นผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมลักษณะไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากความผูกพัน ความประทับใจอันเกิดจากสภาพวิถีชีวิตที่อุดม ด้วยสุนทรีภาพ คุณค่าของความงามทางอุดมคติแบบไทยโดยเฉพาะ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในศาสนสถาน อันเป็นความงามของรูป และรสทางศิลปะโบราณที่สืบทอดมา เป็นความงามอันบริสุทธิ์ ผ่านสีและเส้นสายอันอ้อนช้อย ละเมียดละไม ถ่ายทอดเนื้อหาทางพุทธธรรมปลูกเพาะความดีให้แก่พุทธศาสนิกชนมาแต่ก่อนกาล การสร้างสรรค์ผลงานชุด นิทานธรรมนี้ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเนื้อหาทางธรรมผ่านเทคนิคและวิธีการตามอย่างช่างเขียนแบบประเพณีของไทย นัยหนึ่งเพื่อการทดลอง ค้นคว้า และสืบสาน องค์ความรู้ของช่างไทยในอดีตให้สืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง อีกนัยหนึ่งการทำงานยังเป็นการต่อยอดการสร้างสรรค์งานเฉพาะตนของข้าพเจ้าเอง
ผลงานชุด นิทานธรรม นี้ถูกกลั่นกรองออกมาจากใจอันบริสุทธิ์ของศิลปิน มิใช่เพียงการเขียนภาพด้วยทักษะ ความชำนาญเท่านั้น แต่ทุกเทคนิคทุกขั้นตอน หล่อหลอมรวบรวมสมาธิและจิตวิญญาณของศิลปิน ผลักดันให้ปรากฏภาพผลงานศิลปะที่แสดงถึงธรรมชาติและจิตวิญญาณอันงดงามจากธาตุแท้ของศิลปิน อันความงามนี้ สามารถโน้มนำจิตวิญญาณของมนุษย์ให้พัฒนาเป็นผู้มีใจสูงขึ้นได้ เฉกเช่นเดียวกับงานจิตรกรรมของบรรพศิลปินไทย ด้วยเนื้อหาที่มิได้เป็นเพียงภาพสะท้อนเรื่องราวทางธรรม แต่เป็นการแสดงบรรยากาศของความเชื่อ ความศรัทธาในพระศาสนาที่ครอบคลุมวิถี การดำรงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หลอมรวมเป็นรูปลักษณ์ของความดี ความงามและความจริงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยมุมมอง ทัศนคติของข้าพเจ้า ส่งต่อความคิด การตีความ ถ่ายทอดออกมาเป็นงานจิตรกรรม ร่วมสมัยแนวไทยในยุคสมัยปัจจุบัน