นิทรรศการ “เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “เครื่องกระดาษจีน :
จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย”

นวัต เลิศแสวงกิจ (Nawat Lertsawaengkit)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
ณ Project Space Project Space I ชั้น 1
หอศิลป์บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เกี่ยวกับศิลปิน
     งานสร้างสรรค์นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2562เครื่องกระดาษที่ใช้ประกอบในพีธีกรรมจีน หรือที่นิยมเรียกกันว่ากระดาษเงินกระดาษทอง เป็นตัวแทนสำคัญอันหนึ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มคนเชื้อสายจีน ที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากจะเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วยังเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการดำเนินชีวิต ความเชื่อทางศาสนา ความกตัญญู ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมใหญ่อันหนึ่งของ ชาวจีนที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ความสัมพันธ์เหนียวแน่นในสถาบันครอบครัว รวมถึงบทบาทที่เครื่องกระดาษมีต่อพิธีกรรมเซ่นไหว้ต่างๆของชาวจีน ในฐานะอุปกรณ์สำคัญซึ่งจะขาดไปมิได้ จำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้ในการจัดแบ่งประเภทและวิธีการใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นแบบแผน นอกจากจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในปรโลกแล้วยังมีบทบาท สะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตร่วมสมัยของผู้คนอีกด้วย เฉพาะอย่างยิ่งกระดาษไหว้พิเศษหรือกระดาษ ไหว้เฉพาะกิจ มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต รวมถึงการนำหลักทฤษฎีทางศิลปะมาใช้ร่วมกับการออกแบบ เครื่องกระดาษจึงไม่เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังสามารถแสดงถึงวัฒนธรรมร่วมสมัย ค่านิยม วิถีชีวิต ตลอดจนสถานะทาง สังคมของคนจีนโพ้นทะเลในยุคโลกาภิวัตน์ ผ่านการแสดงออกทางทัศนศิลป์ในฐานะวัตถุดิบทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความงาม การเห็นแจ้ง สัญลักษณ์ ความฝัน เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องกระดาษประกอบพิธีกรรมจีนมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำผลงานสร้างสรรค์นี้.

 WELCOME

“JOSS : From Festive to Contemporary Art”

By Nawat Lertsawaengkit, from Visual Arts Dept, Faculty of Arts, Silpakorn University

February 6th – 26th, 2019

Open : Mondays – Saturdays. 9 am – 4.30 pm, Free Entry.

Closed on Sundays and Public Holidays.

Opening reception on February 6th, 2019 at 5 pm

At Room Project Space I, 1st Floor, H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhonpathom.