นิทรรศการ “ไทยจ๋า : THAIJA”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “ไทยจ๋า : THAIJA”

ผลงานโดย กลุ่มเสือดุ
จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ ” ไทยจ๋า ” [ THAIJA ]
ศิลปิน กลุ่มเสือดุ
สุชา ศิลปชัยศรี
สิโรจน์ พวงบุบผา
อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์
ปรียาชนก เกษสุวรรณ
ทนงศักดิ์ ปากหวาน
นพวงษ์ เบ้าทอง
ขวัญชัย ลิไชยกุล
ชัยรัตน์ มงคลนัฏ
ชวลิต อุ๋ยจ๋าย
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 14 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 083-133-3653 (สุชา)

แนวความคิด
“ความเป็นไทย” ที่เป็นความเข้าใจของคนโดยมาก มักหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นตามแบบแผนที่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้อาจเป็นรูปแบบที่สามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงลักษณะความเป็นไทยได้จากศิลปกรรมแบบโบราณ นอกจากนี้ยังมีอีกความเข้าใจหนึ่งว่า “ความเป็นไทย” คือ ความผสมผสาน การปรับตัว ความอ่อนน้อยถ่อมตน ความห้าวหาญ ดุดัน และมีโวหาร ซึ่งล้วนเป็นการแสดงออกของคนไทยแทบทั้งสิ้น งานศิลปกรรมไทยก็เช่นกัน ความเป็นไทยจึงไม่เคยหยุดนิ่ง มีการปรับตัวให้สอดรับการหมุนเวียนไปของสังคม มีความโดดเด่นที่งานศิลปะนั้นมาจากการซึมซับความรู้สึก กาลเวลา และเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในช่วงชีวิตของศิลปิน โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม “ไทยจ๋า” เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มคณาจารย์ต่างสถาบันและศิลปินอิสระ ซึ่งร่วมอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยแสดงออกตามความประทับใจและประสบการณ์ชีวิตที่ได้สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง “ไทยจ๋า” จึงไม่ใช่คำเปรียบเปรยถึงความเป็นไทยแท้ดั้งเดิม แต่ไทยจ๋าเป็นคำเรียกขานเพื่อนศิลปินให้มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะที่สะท้อนแนวคิดไทย วิถีไทยด้วยกันแม้ว่าศิลปินในโครงการจะประกอบด้วยบุคคลอันมีอาชีพที่แตกต่าง แต่ทุกคนจะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อตนเองและครูอาจารย์ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านเทคนิค แนวความคิดที่ได้พิจารณา ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน แบ่งปันความรู้ให้กัน การทำงานเช่นนี้จะนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความสุขในตนเองและส่งผ่านความงามไปกระทบยังจิตใจของผู้อื่น ทั้งยังเป็นการทำนุบำรุง สืบสาน พัฒนา ผลงานศิลปะไทยไม่ว่าจะเป็นเทคนิค แนวคิด การแสดงออก รวมไปถึงเป็นการพัฒนาตนเองในด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ เพื่อนำไปถ่ายทอดเป็นความรู้ นำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพการงานของตน

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม “ไทยจ๋า” มีเจตนาให้ศิลปินนึกถึงรากเง้า โหยหาให้ถึงแก่นแท้ของศิลปะไทยที่ฝังอยู่ในจิตใจของตน ถ่ายทอด แสดงออกเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบอันหลากหลายทั้งเทคนิคแบบไทย แนวความคิดอย่างไทย หรือการแสดงออกทางอารมณ์แบบไทย ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะไทยแบบแนวประเพณี งานศิลปะไทยร่วมสมัย หรืองานศิลปะไทยแบบพื้นบ้าน ทุกคนได้ถ่ายทอดผ่านผลงานสร้างสรรค์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ส่วนตน อันเป็นทิศทางอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิลปิน และนิทรรศการในครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำงานศิลปะ พัฒนาความสมารถในการสร้างสรรค์ รู้จักทดลอง แก้ไขปัญหา วิเคราะห์การปฏิบัติงานของตนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เจริญยิ่งขึ้นด้วยความพากเพียร

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์